Het plan voor een top­sporthal bij het stadion van NEC in het Goffertpark krijgt steun van een meerderheid van de zes groot­ste politieke partijen in Nijmegen. Dat bleek uit het groendebat don­derdagavond in de aula van de middelbare school SSGN, in aan­loop naar de gemeenteraadsverkie­zingen op 3 maart. Alleen Jan van der Meer, wethou­der van GroenLinks, sprak zich duidelijk uit tegen de topsporthal in het Goffertpark. "De combina­tie van de topsporthal met het NEC-stadion is flinterdun. NEC wil alleen die hal omdat ze zo een tweede ring op het stadion kun­nen bouwen. Er is al genoeg groen van de Goffert afgesnoept."

Hans van Hooft jr. van de SP twij­felde gisteravond. Hij wilde niet uitsluiten dat zijn partij het plan steunt, maar volgens hem staat het allemaal ‘op losse schroeven’. "NEC wil alleen meedoen als ze de tweede ring kunnen bouwen, maar ze kunnen nog niet eens de huur van het huidige stadion beta­len. Als NEC het niet kan bekosti­gen, valt de noodzaak van die loca­tie weg."

PvdA-wethouder Hannie Kunst, CDA- raadslid Chantal Teunissen, Patrick Huliselan van de VVD en D66-raadslid Tobias van Elferen zeiden dat hun partijen in princi­pe voorstander zijn van de combi­natie tussen de Nijmeegse Eredivi­sieclub en de topsporthal. In het kader van het groendebat kwam vooral het verlies van bo­men ter sprake. Kunst: "Ten op­zichte van het oude plan valt het mee hoeveel bos er moet verdwij­nen." Ook Teunissen zei de plan­nen op dat gebied beter te vinden dan voorheen. "Het groen dat wordt opgeofferd, moet wel bin­nen een straal van een kilometer worden teruggeplant."

Van Elferen dacht dat de Goffert niet wordt aangetast door de top­sporthal. "Het gaat niet ten koste van de groeneducatie en ecologi­sche structuur." Huliselan wilde de plannen nog eens goed bestude­ren, vooral op het gebied van par­keeroverlast en groen. "Maar in principe is de VVD voorstander."
Bron: de Gelderlander