Morgen (woensdag) zijn er gemeenteraadsverkiezingen, waarbij in Nijmegen op veertien verschillende partijen gestemd kan worden. Veel supporters zijn benieuwd naar hoe de partijen denken over het Topsport- en Innovatiepark (TIP) en het nieuwe stadion. ForzaNEC.nl heeft de voor NEC van belang zijnde punten onder elkaar gezet.

In de Kieskompas, die de bevolking moet helpen een keuze te maken, is de volgende stelling opgenomen: ‘Er moet een topsporthal komen in het Goffertpark bij het stadion.’ Hieronder staan de reacties van alle deelnemende partijen op deze stelling, aangevuld met andere voor NEC relevante punten uit de verkiezingsprogramma’s.

We trappen af met de drie coalitiepartijen, de PvdA, SP en GroenLinks, uit het huidige (demissionaire) college. De PvdA, waar wethouder (van o.a. sport) Paul Depla vertrekkende is, is duidelijk voorstander van een topsporthal. De partij vindt de Goffert bovendien de aangewezen plaats om zo’n hal te realiseren. "De combinatie met een uitbreiding van het Goffertstadion levert veel synergie op," aldus het partijprogramma.

De SP is het eens met de noodzaak van de topsporthal, maar hecht meer belang aan de andere sportverenigingen zoals VoCASA, Matrixx Magixx, Top Judo Nijmegen en Hazenkamp. Volgens de partij is er "geen enkele harde noodzaak dat de topsporthal bij het Goffertstadion komt (in combinatie met een tweede ring)." Onderzoek zou moeten uitwijzen wat het beste is, waarbij de plek van de Jan Massinkhal, het Jonkerbosplein en de Nieuwe Dukenburgseweg (oude Compaq-locatie) allemaal opties zijn voor het ‘Huis van de Topsport’. Bij die laatste locatie zou dat wat de SP betreft eventueel gecombineerd kunnen worden met alle trainingsfaciliteiten van NEC.

De partij is overigens van mening dat het stadion zelf niet uit de Goffert mag verdwijnen. Gemeenteraadslid Jola van Dijk verbaasde zich over de mening van Gewoon Nijmegen, die als enige partij vindt dat het stadion verplaatst mag worden (zie verderop). "Het kan toch niet zo zijn dat ik als Beunings meisje aan Gewoon Nijmegen uit moet gaan leggen dat het Goffertstadion, net zoals het Gofferbad, mot blieven." Uitbreiden van het stadion is echter geen must. "Een tweede ring op het Goffertstadion krijgt onze steun als NEC over voldoende reserves beschikt voor moeilijke tijden. Het financiële risico voor een tweede ring willen we niet neerleggen bij de belastingbetaler. Arnhemse toestanden moeten we voorkomen."

GroenLinks is stelliger, en wel tegen de topsporthal en tegen gemeentelijke steun voor uitbreiding van het stadion. Het partijprogramma is duidelijk: "GroenLinks is alleen voor de bouw van een topsporthal, als deze de gemeente niets kost en niet gebouwd wordt in het Goffertpark. Uitbreiding van het NEC-stadion met een tweede ring mag niet ten koste gaan van het groen en de monumentale status van het park. NEC is een commerciële onderneming en moet deze tweede ring dus zelf bekostigen."

Dan naar de overige elf politieke partijen (fracties), waarbij het CDA met vijf van de in totaal 39 zetels de grootste is. Die partij is voor een Topsport- en Innovatiepark op De Goffert en wil NEC ("onze club") blijven ondersteunen. Ze verwachten van de club daar wel een actieve bijdrage aan de Nijmeegse samenleving voor terug. Het CDA zegt NEC een heel warm hart toe te dragen en bovenden "vinden we een goede voetbalclub van essentieel belang voor onze citymarketing", iets wat iedere supporter natuurlijk graag wil horen.

De Christendemocraten zetten zich daarnaast in voor betere parkeergelegenheden rond het stadion, bijvoorbeeld bij NXP om vervolgens door busjes naar het stadion gebracht te worden. "Voor ons is het oplossen van het parkeerprobleem de eerste prioriteit bij het besluit om door te gaan met de realisatie van het huis van de topsport."

De VVD (4 zetels) ziet een oplossing voor de parkeeroverlast ook als voorwaarde voor de bouw van het TIP. De partij is "voorstander van een verdere professionalisering van de topsport in Nijmegen" en is van mening dat passende accommodaties daar voor nodig zijn. Maar een topsporthal in het Goffertpark mag er dus alleen komen als er geen parkeeroverlast ontstaat in de omliggende wijken.

Ook het 3 zetels-tellende D66, de partij van burgemeester Thom de Graaf, is positief over de plannen. "Het is een unieke kans om innovatie, bedrijfsleven, zorg, onderwijs en sport bij elkaar te brengen," zo vatten zij het belang samen. Op dit moment is het Goffertpark in hun ogen de beste locatie. Wat betreft de kosten is steun vanuit de gemeente echter niet gewenst. "De kosten voor het topsportpark moeten wel realistisch zijn en de investeringen moeten door de samenwerkende partners zelf worden opgebracht. De gemeente moet geen risico lopen door te investeren in dit project," lezen we in hun partijprogramma.

De overige vier partijen hebben allen slechts één zetel in de huidige gemeenteraad. De liefhebbers van het TIP in de Goffert kunnen de Verenigde Senioren Partij (VSP) links laten liggen. Volgens deze partij heeft het Goffertpark een monumentenstatus en is de ongeveer € 85 miljoen die met het project gemoeid is buitensporig hoog in deze crisistijd. "De VSP heeft zich de afgelopen maanden ingezet om het Goffertpark te behouden als recreatieplaats voor de inwoners van Nijmegen, terwijl het college het plan had opgevat om daar het Huis van de Topsport te vestigen met winkels en horeca. Nu zijn mede door onze inzet de plannen gewijzigd," zo wordt beweerd op hun website.

De partij noemt drie alternatieven, waarbij de eerste (het TIP bij het huidige stadion) de voorkeur van het college heeft. De andere twee zijn het vestigen van de topsporthal op de plek van de Jan Massinkhal of aan de nieuwe Dukenburgseweg (waar nu de Directie Stadsbedrijven van de gemeente is gevestigd). De VSP is voor dit laatste, "omdat zo de drukte rondom het Goffertpark met alle gevolgen van dien, vermeden wordt."

Stadpartij NijmegenNu is optimistischer (en korter): "de topsporthal in het Goffertpark moet worden gebouwd, maar mag geen financiële last worden. Het moet immers betaalbaar blijven, met name de exploitatie." De partij ziet in NEC een uithangbord voor Nijmegen en vindt dat de club een tweede ring op het Goffertstadion verdient.

De overige twee partijen, Fractie Bos en Fractie van Zijll de Jong, doen niet mee met de komende gemeenteraadsverkiezingen. De Nederlandse Volks-Unie (NVU) doet dat wel en is het helemaal eens met de huidige plannen voor een topsporthal in het Goffertpark. De partij profileert zich op haar (overigens geelzwart-gekleurde) website met een aantal stevige uitspraken: "NEC hoort bij Nijmegen en in tijd van nood moet de gemeente Nijmegen bijspringen. Wel is er iets voor te zeggen bij gemeentelijke leningen aan de club. Dat de spelers minder hoge riante salarissen ontvangen! Wij laten NEC financieel niet in de steek! Er zijn zat linkse hobby’s te vinden waarop bezuinigd kan worden in plaats van NEC te laten barsten!" Duidelijke taal.

Duidelijk is ook de ChristenUnie, hoewel zij duidelijk is in de andere richting en met een andere woordkeuze. "Het CU vindt dat de beleidseffectiviteit van een topsporthal in het huidige voorstel te weinig voordeel oplevert voor amateursport, werkgelegenheid en innovatie. De gemeente kan wel een rol spelen in het coördineren van de samenwerking tussen topclubs, onderwijsinstellingen en gezondheidsinstellingen. Ze kan ook faciliteren met behulp van ruimtelijke plannen, maar hoeft volgens de ChristenUnie geen miljoeneninvestering te doen uit gemeenschapsgeld." Geen TIP dus, en geen steun voor uitbreiding van het stadion.

Dan naar Gewoon Nijmegen, die al even genoemd werd in de reactie van een verontwaardigde SP’er. De lokale partij is namelijk voor een groot multifunctioneel stadion met voorzieningen op een andere locatie dan het huidige Goffertpark. En met ‘groot’ bedoelen ze ook echt groot, wat de partij betreft moeten er maar liefst 45.000 zitplaatsen komen. Minimaal.

Dit enorme bouwwerk zou, in combinatie met het TIP, aan het Maas-Waalkanaal naast de spoorbrug (locatie Winkelsteeg) gebouwd moeten worden. Het belang van een dergelijke ‘zichtlocatie’ is groot, volgens Gewoon Nijmegen, om zo bedrijven te lokken. Dat is dan ook de reden dat de huidige locatie van het stadion niet aantrekkelijk is. Mocht De Goffert niet verplaatst worden dan staat de partij overigens nog steeds achter uitbreiding van het stadion.

Dat geldt ook voor Lijst Ramon Barends, die ‘akkoord’ zegt te gaan met een bijplaatsing van een extra ring op het stadion. Zij zijn ook voor een topsporthal, maar niet in het Goffertpark. "Wij zijn voorstander van een topsporthal in de nabijheid van het park, zoals bij de Jan Massinkhal. In de wijk Hazenkamp is het nu al zeer druk met parkeren en wij denken dat deze wijk niet meer parkeerdruk aan kan. Daarnaast willen wij het Goffertpark behouden zoals het nu is." Ondanks dat laatste is er wat deze partij betreft wel ruimte voor uitbreiding op de huidige locatie. "NEC dient in het Goffertstadion te blijven spelen. De Goffert en NEC horen immers bij elkaar," zo sluit de partij haar mening wijs af.

De laatste twee partijen zijn wat bondiger in hun opinie. Lijst Koekoek is het eens met de stelling dat het TIP in de Goffert bij het stadion moet komen. Immers: "sport en gezondheid zijn erg belangrijk." Meer hebben ze er niet over te zeggen. De Democratische partij voor Solidariteit heeft een nóg kortere reactie op de TIP-locatie voor ons in petto: "naar industrieterrein."

Kortom: vrijwel alle partijen zijn er voorstander van dat het stadion in de Goffert blijft. In oktober sprak de gemeenteraad zich al uit voor deze locatie, alleen Jo Janssen van Gewoon Nijmegen was destijds tegen. Over de locatie van het TIP en steun vanuit de gemeente verschillen de partijen nogal. Zonder een stemadvies uit te willen brengen lijkt het erop dat de PvdA, het CDA en de NVU het meest uitgesproken zijn vóór uitbreiding van het Goffertstadion op de huidige locatie in combinatie met de bouw voor het Topsport- en Innovatiepark, waarbij deze partijen van mening zijn dat de gemeente op financieel gebied ook wat bij mag dragen.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 3 maart.