De bouw van een Huis van de Topsport bij het Goffertsta­dion moet een verkiezingsitem worden. Dat vindt Noël Vergunst, fractieleider van GroenLinks. Hij overweegt zelfs met een voor­stel te komen voor het houden van een referendum over plannen voor de uitbreiding van het voet­balstadion, de bouw van nieuwe sporthallen en paramedische en onderwijsvoorzieningen bij de Goffert. Het zou tegelijk met de verkiezingen in maart 2010 moe­ten worden gehouden. De linkse coalitiegenoten, PvdA en SP, vin­den een referendum op dit mo­ment een brug te ver.
Maar Vergunst wijst erop dat het om veel geld gaat: 80 miljoen eu­ro, aantasting van het Goffertpark een veel onduidelijkheid over de opbrengsten en dus grote risico’s voor de gemeente. „Dat vraagt om een goede afweging. Wethouder Depla maakt nu veel te veel haast. We moeten oppassen voor onzorg­vuldige besluitvorming.”
PvdA en SP stemmen vooralsnog in met het voorstel van Depla om nog dit najaar een besluit te ne­men. Toch sluiten beide partijen niet uit dat de gegevens voor een goede afweging pas later op tafel komen. „Dan moeten we de beslis­sing dus alsnog uitstellen”, zeggen de woordvoerders. Ze spreken van een ingewikkeld project. „Dit mag je er niet door heenjassen”, zegt Hans van Hooft jr. (SP). PvdA’er Stijn Verburggen is het hiermee eens. Volgens Vergunst focust De­pla zich veel te veel op één model voor het Huis van de Topsport: uit­breiding bij het NEC- stadion. Hij wil de topsporthallen en de bouw van een tweede tribune in het sta­dion van elkaar loskoppelen.
Wat GroenLinks betreft mag NEC morgen al beginnen met de uit­breiding van het stadion met een tweede tribunering. Maar de vesti­ging van topsporthallen en de bouw van medische en onderwijs­voorzieningen bij het NEC stadion vindt hij uit den boze. „Dat tast het Goffertpark te zeer aan”, zegt fractieleider Vergunst.
Hij wil daarom dat wethouder De­pla alsnog gaat kijken naar de mo­gelijkheden om de topsporthallen met bijgebouwen neer te zetten op de plek van de Jan Massinkhal tegenover NXP. Vergunst is er niet van overtuigd dat een afstand van tweehonderd meter tussen het sta­dion en de nieuwe sporthallen sa­menwerking tussen NEC, de ande­re zaalclubs en de medische we­reld zal hinderen. Volgens Depla zorgt juist de com­binatie van sport, medische en on­derwijsvoorzieningen ‘voor een hoge mate van synergie en innova­ties’. De PvdA onderschrijft die mening van de wethouder. Het is ook de opvatting van alle instellin­gen die betrokken zijn bij het Huis van de Topsport.
De SP is het met GroenLinks eens dat de nieuwe hallen voor de de Nijmeegse topzaalsportclubs ook elders neergezet kunnen worden. De SP is verder samen met Groen­Links zeer kritisch over de finan­ciële haalbaarheid van het Huis van de Topsport. Beide partijen vinden dat de inkomsten te posi­tief zijn ingeschat. Daarbij gaat het onder meer over de parkeerop­brengsten en de huur die de zaal­sportclubs kunnen betalen. PvdA-raadslid Verbruggen heeft zo zijn twijfels of GroenLinks de visie achter het Huis van de Top­sport wel onderschrijft. Hij vraagt zich hardop af of de partij niet be­zig is met een vertragingstactiek om realisering te verhinderen.
Bron: De Gelderlander